پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

همدان

الماسی رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان همدان شد

جواد الماسی به مدت چهار سال بعنوان رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان همدان انتخاب شد.