سه شنبه هشتم خرداد ماه

ايلام

حیدری رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا ایلام شد

با برگزاری مجمع انتخاباتی استان ایلام محمد حیدری سکان این هیات را برای 4 سال آینده در اختیار گرفت.