شنبه بیست و چهارم مهر ماه

عید فطر بر شما مبارک

عید فطر، عید پایان یافتن رمضان نیست ، عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.