سه شنبه هشتم خرداد ماه

آیین نامه انضباطی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا

فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا آیین نامه انضباطی این فدراسیون را به صورت پیشنهادی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، آیین نامه انضباطی این فدراسیون با هدف بررسی  روسای هیات‌های استانی منتشر تا پیشنهادهای مربوطه به فدراسیون ارائه شود.

آیین نامه انضباطی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: به منظور اجرای صحیح و رعایت حقوق کلیه شرکت کنندگان و عوامل اجرایی تمام رویدادهای ورزشی در سطح کشور که شرایط مناسب و مطلوب و امن برای انجام فعالیت های ورزشی سالم را ایجاد نماید، از طریق کمیته انضباطی فدراسیون این وظیفه مهم قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده 1- تعریف آیین نامه انضباطی

آیین نامه انضباطی فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا شامل قوانین و مقررات برگرفته از قوانین انضباطی فدراسیون جهانی پیوند اعضا و مقررات داخل کشور و همچنین مصوبات فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا بمنظور رسیدگی به تخلفات، تنبیهات، تشویق های ورزشکاران، مربیان، سرپرستان تیم های ورزشی، تماشاگران و مقامات رسمی، دست اندرکاران برگزاری رویدادهای ورزشی در تمام رشته های ورزشی تحت پوشش فدراسیون، باشگاه های ورزشی ذیربط شده است.

ماده 2- اهداف

1-حفظ و صیانت از اخلاق حسنه و ورزشی و کوشش در جهت ارتقاء ارزش های انسانی

2-حفظ نظم و رعایت قوانین جاری فدراسیون در برگزاری رویدادهای ورزشی (آموزشی-ورزشی و ...)

3-ایجاد رقابت سالم و با نشاط برای افراد تحت پوشش این فدراسیون

4-رعایت موازین اخلاقی و منش پهلوانی

5-ایجاد وحدت رویه انضباطی در سراسر کشور

6-پیشگیری از برخوردهای نادرست در میادین ورزشی

7-پیشگیری از تضییع حقوق ذینفعان فدراسیون

8-سالم سازی جامعه ورزشی

ماده 3-ارکان انضباطی فدراسیون

1-شورای استیناف فدراسیون

2-کمیته انضباطی فدراسیون

3-کمیته انضباطی استان ها

4-کمیته انضباطی شهرستان ها

ماده 4-شورای استیناف فدراسیون

الف-ساختار شورای استیناف فدراسیون

1-رئیس فدراسیون بعنوان رئیس شورا

2-دبیر فدراسیون

3-دو نفر کارشناس ورزشی رشته مربوطه (با انتخاب رئیس فدراسیون)

4-یک نفر حقوق دان (دارای مدرک حقوقی معتبر، آشنا به حقوق ورزشی و قوانین و مقررات رشته های ورزشی تحت پوشش فدراسیون)

5-یک نفر منشی بدون حق رای

تبصره 1 :

اعضا شورای استیناف نباید در کمیته ها، ارکان وابسته به فدراسیون و باشگاه های ورزشی مسئولیت و یا عضویت داشته باشند.

تبصره 2:

اعضا شورای استیناف پس از تصویب در هیات رئیسه فدراسیون و با حکم رئیس فدراسیون منصوب        می شوند.

تبصره 3:

رئیس فدراسیون می تواند اختیارات ریاست شورا را به عضو حقوقدان تفویض نماید.

تبصره 4:

در هنگام تصمیم گیری برای بانوان، دو کارشناس از بخش بانوان حضور خواهند داشت.

تبصره 5:

مدت عضویت اعضا شورای استیناف دو سال می باشد و اعتبار و رسمیت جلسات با حضور اکثریت ( ⅔ کل اعضا) می باشد.

ب)شرح وظایف شورای استیناف

1-شورای استیناف فدراسیون مرجع عالی رسیدگی به کلیه آراء و تصمیمات قابل فرجام کمیته انضباطی فدراسیون می باشد.

مصوبات شورا پس از اتخاذ اکثریت مطلق آراء و تایید رئیس فدراسیون قابل اجراء خواهد بود.

2-بررسی و صدور رای در خصوص کلیه موارد ارسالی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون

3-رسیدگی به موارد ارجاعی به شورای استیناف و صدور رای حداکثر ظرف مدت 20 روز

4-نظارت بر عملکرد کمیته انضباطی فدراسیون و استان ها و شهرستان ها

ج)اختیارات شورای استیناف

1-بررسی محرومیت های پیشنهادی و ارسالی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون و صدور رای

2-بررسی پیشنهاد محرومیت داوران و مربیان در صورت صلاحدید

3-کلیه پرونده ها قبل از طرح در کمیته انضباطی قابلیت طرح در شورای استیناف را ندارد

4-شورای استیناف می تواند در صورت ضرورت مواردی را که مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی می باشد پس از صدور رای انضباطی فدراسیون مراتب جهت بررسی های قانونی به مراجع قضایی صلاحیت دار منعکس نماید.

ماده 5- کمیته انضباطی فدراسیون:

الف: ساختار          ب: نحوه رسیدگی                ج: شرح وظایف             د:سطح اختیارات

الف: ساختار کمیته انضباطی فدراسیون:

1-رئیس (دارای مدرک حقوقی قضایی معتبر ترجیحا قاضی دادگستری، آشنا به حقوق ورزشی و قوانین و مقررات رشته مربوطه)

2- یک نفر کارشناس ورزشی رشته مربوطه

3-یک نفر کارشناس ورزشی (دارای مدرک حقوقی معتبر، آشنا به حقوق ورزشی)

4-یک نفر نماینده دفتر امور مشترک فدراسیون ها

5-یک نفر نماینده دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان

6-یک نفر منشی بدون حق رای

تبصره یک:

اعضای کمیته انضباطی نباید در سایر کمیته ها، ارکان وابسته به فدراسیون و باشگاه های ورزشی مسئولیت و یا عضویت داشته باشند.

تبصره دو:

اعضای کمیته انضباطی بنا بر پیشنهاد دبیر یا رئیس فدراسیون و تصویب هیات رئیسه و با حکم رئیس فدراسیون منصوب می گردند.

تبصره سه:

در خصوص مسائل مربوط به بانوان کارشناسان می توانند از بین بانوان واجد الشرایط انتخاب شوند.

ب)نحوه رسیدگی کمیته انضباطی فدراسیون:

1-شروع به رسیدگی مستلزم وصول گزارش یا شکایات می باشد.

2-شکایاتی قابل رسیدگی است که حداقل ظرف 48 ساعت و حداکثر 96 ساعت (4روز) پس از اتمام مسابقه و هر رویداد ورزشی تسلیم فدراسیون، نماینده فدراسیون و یا هیات شده باشد.

3-کلیه گزارشات باید مستند و مستدل باشد.

تبصره:

تعطیلات رسمی جز موعد اعتراض محسوب نمی گردد.

ج)شرح وظایف کمیته انضباطی فدراسیون:

1-رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با مسابقات رسمی که در سطح کشور برگزار می گردد.

2-کمیته انضباطی فدراسیون مسئولیت رسیدگی به کلیه آراء و تصمیمات قابل فرجام کمیته انضباطی استان ها را دارد.

3-کمیته انضباطی فدراسیون موظف است ظرف مدت 10 روز از زمان دریافت گزارش نسبت به بررسی شکایات و صدور رای اقدام نماید.

4-در صورت عدم وجود گزارش یا شکایت، کمیته انضباطی فدراسیون دارای مسئولیت بوده و می تواند مستقیما در رابطه با هر گونه از تخلفات مندرج در این آئین نامه وارد عمل می شود.

5-بررسی و صدور رای در خصوص کلیه موارد ارسالی از کمیته انضباطی استان ها.

6-هزینه رسیدگی به شکایات و تجدید نظر خواهی از آراء به پیشنهاد دبیر فدراسیون در ابتدای هر سال مشخص می گردد.

تبصره:

همزمان با تسلیم شکوائیه هزینه مرتبط نیز می بایست پرداخت گردد در غیر این صورت شکایت قابل رسیدگی نمی باشد.

تبصره:

رسیدگی به گزارشات مقامات رسمی فدراسیون از پرداخت هزینه ها معاف می باشد.

تبصره:

هزینه رسیدگی در صورت وارد بودن یا رد اعتراض جزء درآمدهای فدراسیون خواهد بود.

7-رسیدگی عندالزوم با حضور خاطی، شاکی یا وکیل قانونی انجام می شود. در صورت کفایت دلایل ارائه شده بدون حضور طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد.

8-به شکایات و گزارش هایی رسیدگی می شود که مسابقات و هر رویداد ورزشی زیر نظر مستقیم فدراسیون یا هیات ها برگزار شده باشد.

9-در کلیه آراء صادره از کمیته انضباطی فدراسیون فرد یا افراد محکوم علیه می توانند حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به رای صادره اعتراض و خواستار تجدید نظر از شورای استیناف فدراسیون شوند.

د)سطح اختیارات کمیته انضباطی فدراسیون:

1-دارا بودن کلیه اختیارات کمیته انضباطی استان

2-محرومیت به مدت 2 تا 4 دوره از فعالیت در رویدادهای ورزشی

3-عدم استفاده از داوران و مربیان خاطی در مدت محرومیت

4-معلق نمودن از سمت رسمی

5-پیشنهاد تنزل داوری و مربیگری به شورای استیناف و در نهایت به فدراسیون مبدا (فدراسیون صادر کننده کارت)

6-پیشنهاد محرومیت بیش از 4 دوره به شورای استیناف فدراسیون

7-بررسی پیشنهاد محرومیت بیش از دو دوره از کمیته انضباطی استان

8-بخشیدن محرومیت های صادره از کمیته انضباطی استان و شهرستان

تبصره:

منظور از هر دوره یک مسابقه رسمی است که زیر نظر فدراسیون برگزار می گردد (کلیه مسابقاتی که نماینده فدراسیون در آن حضور دارد از جمله مسابقات لیگ، قهرمانی کشور، دانشگاه ها، آموزش و پرورش، سایر وزارت خانه ها و نهادها.)

ماده 6-کمیته انضباطی استان:

الف: ساختار تشکیلاتی              ب:شرح وظایف کمیته انضباطی استان                ج: سطح اختیارات کمیته انضباطی استان

الف)ساختار تشکیلاتی:

1-رئیس هیات استان به عنوان رئیس کمیته

2-دبیر هیات استان

3-نماینده مدیرکل تربیت بدنی استان

4-یک نفر کارشناس ورزشی به انتخاب رئیس فدراسیون

5-یک نفر کارشناس ورزشی با اولویت دانستن مسائل حقوقی به انتخاب رئیس فدراسیون

6-یک نفر منشی بدون حق رای

تبصره:

کلیه آراء و تصمیمات کمیته با اکثریت مطلق آراء اعضا معتبر می باشد.

ب)شرح وظایف کمیته انضباطی استان:

1-رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با مسابقات رسمی که در سطح استان برگزار می گردد.

2-مرجع عالی رسیدگی تجدید نظر به کلیه آراء و تصمیمات قابل تجدید نظر کمیته انضباطی شهرستان

3-کمیته انضباطی استان موظف است ظرف مدت 10 روز از زمان دریافت درخواست تجدید نظر نسبت به آن اقدام نماید.

ج)سطح اختیارات کمیته انضباطی استانی:

1-دارا بودن کلیه اختیارات کمیته انضباطی شهرستان

2-محرومیت از دو دوره رسمی استانی

3-پیشنهاد محرومیت از بیش از دو دوره به کمیته انضباطی فدراسیون

4-پیشنهاد ابطال کارت داوری، مربیگری یا معلق نمودن از سمت رسمی به کمیته انضباطی فدراسیون

5-پیشنهاد تنزل درجات داوری، مربیگری به کمیته انضباطی فدراسیون

6-لغو و بخشودگی احکام تنبیهی در سطح استانی و شهرستان

ماده 7-کمیته انضباطی شهرستان:

الف: ساختار تشکیلاتی              ب: شرح وظایف            ج: سطح اختیارات

الف: ساختار تشکیلاتی:

1-رئیس هیات ورزشی شهرستان

2-دبیر هیات ورزشی شهرستان

3-نماینده هیات استان

4-یک نفر کارشناس ورزشی به انتخاب رئیس هیات استان

5-یک نفر کارشناس ورزشی با اولویت دانستن مسائل حقوقی به انتخاب رئیس هیات استان

6-یک نفر منشی بدون حق رای

تبصره:

 کلیه آراء و تصمیمات کمیته با اکثریت مطلق آراء اعضا معتبر می باشد.

ب) شرح وظایف کمیته انضباطی شهرستان:

1-رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با مسابقات رسمی که در سطح شهرستان برگزار می گردد.

2-انجام کلیه اقدامات و تحقیقاتی که از طرف کمیته انضباطی استان محول می گردد.

ج)سطح اختیارات کمیته انضباطی شهرستان:

1-محرومیت از یک دوره شهرستان

2-پیشنهاد محرومیت بیش از یکدوره به کمیته انضباطی استان

3-پیشنهاد ابطال کارت مربیگری، داوری یا معلق نمودن از سمت رسمی به کمیته انضباطی استان

4-پیشنهاد تنزل درجات داوری، مربیگری به کمیته انضباطی استان

5-لغو و بخشودگی احکام تنبیهی شهرستان

تبصره:

در صورتیکه کمیته های انضباطی از رسیدگی به شکایات به هر دلیل امتناع نماید کمیته انضباطی مافوق به آن رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 8:

مکان یا زمان تخلف در محیط های ورزشی براساس موارد ذیل تعیین می گردد:

الف)مکان یا زمان تشکیل اردوها و رویدادهای ورزشی (داخلی-خارجی) و محیط های تمرینی مربوط به آن

ب)در زمان برگزاری مسابقه یا مکان مربوط به آن

ماده 9:

اگر بازیکنان مرتکب:

الف)اعتراض بی مورد

ب)عدم رعایت شئونات اجتماعی و ورزشی

ج)عدم رعایت نظافت خوابگاه، سالن اجتماعات، سالن غذاخوری و محیط های ورزشی

د)عدم اجرا و بی توجهی به برنامه زمان بندی شده در اردو و دوره های آموزشی و ...

ه)عدم حضور به موقع در جلسات تمرینی و ...

و)عدم رعایت مقررات و ضوابط اردو و تصمیمات سرپرست و مربی هنگام تمرینات

ز)اهانت و پرخاشگری و دعوا و درگیری با مسئولین اردو با سایر بازیکنان

ح)سرپیچی از دستورات سرپرست و مربی در اردو و محیط های تمرین و مربوط به آن

ط)برخورد و رفتار ناشایست با مسئولین تیم ها، بازیکنان تیم مربوطه، سایر تیم های حاضر، دست اندرکاران مسابقات و سایر برنامه های ورزشی و تماشاچیان شوند به ترتیب به مجازات های ذیل محکوم خواهند شد:

1-تذکر شفاهی

2-توبیخ کتبی و درج در پرونده

3-اخراج

تبصره:

ابلاغ تذکر شفاهی و کتبی به بازیکنان متخلف در اردو می تواند از سوی مسئولین (سرپرست و مربی) صورت گیرد ولی صدور حکم اخراج بایستی توسط کمیته انضباطی صورت گیرد.

ماده 10:

اگر بازیکنان در مکان و زمان اردو و مسابقات مرتکب:

1-تحریک تماشاگران

2-هرگونه اخلال در امر قضاوت که باعث خارج شدن بازی از حالت طبیعی باشد

3-عدم توجه به تصمیمات داور انتقاد از آن

4-انجام رفتار ناشایست در اجرای قوانین بازی و اعتراض به تصمیمات داور

5-رد و بدل کردن صحبت های توهین آمیز و بی ادبانه نسبت به بازیکن، مربی، مسئول، سرپرست و شکل گیری برخلاف حیا و نزاکت در مقابل تماشاچی، با برخورد شدید و رفتار ناشایسته

6-جر و بحث کردن با داور بعد از مسابقه

7-اهانت یا انجام عمل بی ادبانه به داور توسط بازیکن در حین مسابقه

8-اهانت یا انجام عمل بی ادبانه به داور توسط سایر بازیکن ها (خارج از مسابقه)

شوند به مجازات ذیل محکوم خواهند شد:

1-محرومیت یکدوره مسابقه از همان مسابقه و توبیخ کتبی

2-محرومیت یک تا سه دوره

ماده 11:

اگر بازیکنان مرتکب:

الف)تهدید زبانی و توهین و خوار کردن داور توسط بازیکن

ب)تهدید زبانی و توهین و خوار کردن داور توسط سایر بازیکنان

ج)اقدام برای زدن، هل دادن یا تف انداختن به داور یا کمک داور توسط بازیکن در حین مسابقه

د)اقدام برای زدن، هل دادن یا تف انداختن به داور یا کمک داور توسط بازیکن ذخیره

ه)ارتکاب به اعمال زشت و توهین آمیز که موجب اخلال در نظم مسابقات گردد

شوند به مجازات:

1-محرومیت از یک تا چهار دوره

2-محرومیت بیش از چهار دوره محکوم خواهند شد

ماده 12:

اگر بازیکنان مرتکب:

الف)اهانت به سرپرست، مربی، بازیکن، تماشاچیان، داوران، ...

ب)ترک زمین مسابقه بعنوان اعتراض

ج)ایراد الفاظ زشت و رکیک خارج از فرهنگ ورزشی

د)ضرب و جرح و فحاشی نسبت به بازیکن، مربی، سرپرست تیم مقابل یا خودی و تماشاچیان

ه)ضرب و جرح نسبت به کادر برگزاری مسابقات

و)استفاده از شناسنامه تقلبی در مسابقات

شوند به مجازات:

1-محرومیت بیش از چهار دوره

ماده 13:

هر بازیکن مجاز خواهد بود در یک فصل مسابقه فقط عضو یک تیم باشد و اگر در تیم یک استان و یا         استان های دیگر بازی نماید به مدت شش ماه از کلیه مسابقات محروم خواهد شد و نتیجه بازی که بازیکن در آن حضور داشته به نفع تیم مقابل خواهد شد.

ماده 14:

چنانچه بازیکن یا تیم بدون عذر موجه از شرکت در یک مسابقه یا مسابقات خودداری نماید، موارد در کمیته انضباطی فدراسیون مطرح و حسب مورد به مجازات:

1-محرومیت از ادامه همان مسابقه

2-محرومیت از دو تا چهار دوره از مسابقات محکوم خواهند شد

ماده 15:

چنانچه مربیان و سرپرستان و همراهان تیم ها مرتکب

الف)تاخیر از ورود تیم یا نفرات به داخل زمین

ب)تاخیر عمدی در ارائه ارنج بازیکنان تیم طبق آخرین قوانین اجرای مسابقات

ج)همراه نداشتن کارت ثبت نام

د)اعتراض بی مورد به تصمیمات داوران در جریان مسابقه و جر و بحث با داور

ز)خودداری نمودن مربی از همراهی با تیم مربوطه بدون عذر موجه

ح)رعایت نکردن مقررات بازی و رفتار ناشایست

ه)بیان الفاظ و صحبت های توهین آمیز و بی ادبانه نسبت به بازیکن و تماشاچی تیم خودی یا مقابل، سرپرست یا مربی تیم مقابل

و)اهانت به داور و کادر برگزاری مسابقات

شوند به مجازات:

الف)محرومیت از همراهی تیم در جریان مسابقات

ب)اخطار کتبی اخراج از محوطه مسابقات و محرومیت از دو دوره مسابقه محکوم خواهند شد

تبصره:

در صورتیکه بازیکنان هر تیم مرتکب خلافی گردند که در این آیین نامه پیش بینی نشده است کمیته انضباطی با توجه به اختیارات خود اقدام خواهد نمود

ماده 16:

چنانچه مربیان، سرپرستان و همراهان تیم مرتکب

الف)برخورد و حرکات ناشایست که منجر به وقفه در امر مسابقات گردد

ب)ایجاد اختلال و خشونت همراه با ضرب و جرح

ج)جلوگیری از شرکت بازیکنان در تیم های ملی و منتخب فدراسیون هیات استان

د)انعکاس مطالب خلاف واقع و توهین آمیز در وسایل ارتباط جمعی که باعث گردد هیات یا فدراسیون و اعضاء آن مورد بی حرمتی قرار گیرند

ه)درگیری با کادر برگزاری

شوند به مجازات:

الف)محرومیت از همراهی تیم بیش از دو دوره

ب)توبیخ کتبی و محرومیت دائم از همراهی مسابقات

ماده 17:

چنانچه داوران مرتکب

الف)تاخیر در محل انجام مسابقه بدون عذر موجه

ب)انعکاس مطالب خلاف واقع و توهین آمیز در وسایل ارتباط جمعی که باعث گردد اعضا فدراسیون یا هیات مورد بی حرمتی قرار گیرند

ج)ترک بدون دلیل محوطه بازی یا مسابقه یا عدم حضور در بازی های بعدی

د)عدم حضور داور جهت امر قضاوت

ذ)سرپیچی از اساس نامه و آیین نامه کمیته داوران بدون عذر موجه

ه)توهین یا درگیری در جریان یا بعد از مسابقه با بازیکن، مربی، سرپرست یا دست اندرکاران

شوند به مجازات:

1-محرومیت از امر قضاوت به مدت دو دوره

2-محرومیت از قضاوت بیش از دو دوره

3-توبیخ کتبی محرومیت از قضاوت به مدت بیش از دو دوره

ماده 18:

کمیته انضباطی بنا به ضرورت از متخلف یا متخلفین برای ادای توضیحات دعوت بعمل خواهد آورد و عدم حضور مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

ماده 19:

کلیه تصمیمات متخذه در کمیته های انضباطی باید طی صورتجلسه تنظیم و پس از امضا جهت ابلاغ به مراجع ذیربط ارسال گردد

ماده20 :

کمیته های انضباطی موظفند یک نسخه از کلیه تصمیمات متخذه و احکام صادره را به کمیته انضباطی بالاتر ارسال نمایند.

ماده 21:

کلیه تنبیهات ذکر شده در این آئین نامه در پرونده متخلف درج و به تشخیص کمیته های انضباطی مربوطه برای انتشار در اختیار وسایل ارتباط جمعی قرار خواهند گرفت.

ماده 22:

کلیه موارد استثنایی و پیش بینی نشده در این آئین نامه با توجه به اختیارات کمیته های انضباطی ذیربط بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد

ماده 23:

در صورتیکه تماشاگران تیمی مرتکب

الف)اختلال در امر قضاوت به شکلی که کمیته اجرایی مسابقات و داور قادر به برگزاری مسابقه در آن محل نباشند

ب)اختلال در امر مربیگری تیم مقابل و روند طبیعی بازی

ج)سر دادن شعارهای غیر اخلاقی، خلاف شئونات اسلامی

د)تخریب تاسیسات و اخلال در نظم داخل سالن یا خارج سالن مسابقه

شوند به مجازات:

1-تذکر به تماشاچیان

2-برگزاری مسابقات در سالن بدون حضور تماشاچی محکوم خواهند شد

ماده 24:

چنانچه طرفداران تیم با فردی در زمان اجرای مسابقه به داخل زمین مسابقه وارد شده و باعث اذیت و آزار بازیکن مقابل گردند از سوی سرداور متوقف و کمیته اجرایی مسابقات طبق گزارش داور با نظر سر داور تقاضای تشکیل جلسه کمیته انضباطی را نموده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود

ماده 25:

رسیدگی به موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه با توجه به اختیارات کمیته های انضباطی برابر با موازین قانونی مقررات بین المللی رشته مربوطه صورت پذیرد

ماده 26:

از تاریخ تصویب این آئین نامه، مفاد آن لازم الاجرا خواهد بود و کمیته های انضباطی مکلف به اجرای این آئین نامه می باشد.

-این آئین نامه در 26 ماده و 17 تبصره به تصویب هیات رئیسه فدراسیون در تاریخ 20/12/1402 رسید و در تاریخ ........... به تصویب مجمع عمومی فدراسیون رسید.