پنجشنبه ششم مهر ماه

هفتمین شماره از نشریه سفیر زندگی منتشر شد

هفتمین شماره نشریه سفیر زندگی منتشر شد، در این شماره مصاحبه با مسوولان، قهرمانان و ورزشکاران و همچنین مطالبی علمی مرتبط با ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا را مطالعه خواهید کرد.