جمعه ششم خرداد ماه

نشریه بهار فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیونند اعضا منتشر شد

فصلنامه فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا منتشر شد، می توانید در این نشریه اخبار، مصاحبه ها و گزارش های قهرمانان و ورزشکاران این فدراسیون را مطالعه کنید.

برای مشاهده شماره هفتم فصلنامه فدراسیون به فایل زیر مراجعه فرمایید.